אינדקס שמות ומונחים

אינדקס שמות ומונחים 576 דו"ח מקורות ושימושים 54 - ,56 236 - השקעה בנכסים קבועים 46 530 ,308 ,306 ,238 השקעה במלאי 47 - 48 דו"ח רווח והפסד ,32 34 - ,38 ,42 45 - ,47 השקעה נקייה 50 - ,51 145 - 149 279 ,53 ,50 השקעה ממשלתית 48 - 49 FDI דיימונד, ג'ארד 184 השקעות זרות ישירות ) ( 287 דירוג אשראי בינלאומי 300 התכנסות מותנית ) של התוצר בין מדינות ( דמי שכירות זקופים 98 - 99 176 ,156 - 154 דמי שכירות להון ,34 ,41 107 - ,108 111 - התמחות עובדים 139 262 - 258 ,113 התמרת נכסים ,231 390 הון אנושי 103 - ,104 178 וורנר, אנדרו ,185 189,187 הון עצמי ,45 ,112 230 - ,231 293 - ,298 ,388 ,395 556 זרם ) זרמים ( 19 - ,20 ,21 ,34 43 - ,45 ,84 הוצאה מצרפית מתוכננת ,236 ,238 305 - ,241 - 240 ,219 - 216 ,205 ,196 ,139 496 - 490 ,306 ,262 ,292 296 - 298 הוצאה ציבורית ) וצריכה ציבורית, זקיפה ,41 ,47 ,50 ,69 98 - ,99 112 - ,113 ממשלתית ( ,35 ,38 ,49 54 - ,55 243 - 288 ,261 ,202 - 197 ,455 - 454 ,434 - 433 ,311 - 309 ,247 517 - 509 חוב חיצוני 292 - 296 היווי הון ,61 ,124 128 - ,130 ,143 ,154 חוב ממשלתי ) ציבורי ( ,...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ