לוח הסימונים

לוח סימנים 574 ההון ליחידת עבודה ) = k ] 2,3 [ ) K / L מקדם הביקוש לכסף בנוסחת הכמות ] 6 [ ) אותו סימון לשני משתנים שונים ! ( k עבודה ) ופרק 3 גם גודל האוכלוסייה ( ] ,2 3 [ L מלאי הכסף ] 6 [ M התפוקה השולית של הון ] 2 [ MPK התפוקה השולית של עבודה ] 2 [ MPL נטייה שולית לצרוך ] 4 [ MPC אינדקס תחתון למוצרים בלתי - Nםיריחס תשלומים נטו לגורמי ייצור זרים ] ,1 5 [ NIFF עודף יבוא ) יבוא פחות יצוא של מוצרים ושירותים, כולל שירותי גורמי ייצור ( ] 5 [ NIM ערך נוכחי נקי ] 4 [ NPV עודף יצוא של סחורות ושירותים ) לא כולל שירותי גורמי ייצור ( ] ,1 5 [ NX שיעור גידול האוכלוסייה ] 3 [ n רמת המחירים, מדד מחירי המוצרים ) = מחיר 'שק חיטה' במונחי כסף ( ] ,1 6 [ P עקרון שקילות כוח הקנייה של כסף בין מדינות ] 7 [ PPP מחיר של מוצר כלשהו ] 1 [ p שיעור אינפלציה ] ,1 6 [ π כמות של מוצר ] 1 [ Q, q המחיר של מוצרים בלתי סחירים ביחס למחיר מוצרים סחירים ) = q ] 7 [ ) PN / PT דמי השכירות נומינליים לנכס הון ] 2 [ R יחס הרזרבה של הבנקים ) = RR ] 7 [ ) DD / HB שער הריבית הריאלי ] 4 [ r רמת החיסכון במשק 4 ] , [ S5 רמת החיסכו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ