פרק תשיעי מדיניות מקרו-כלכלית בזמן הקצר

פרק תשיעי ⋅ 502 AE ( Y ) = AE + h Y 0 , AE כינינו ׳הגורם האוטונומי׳, ואת שיפוע הפונקציה, את החותך של הפונקציה, 0 , h כינינו ׳הנטייה השולית להוציא׳ ) נש״ה ( . במקרה הפשוט שבו דנו בפרק הקודם, γ h הנש״ה ) ( היה שווה לנש״ץ ) ( , ומכאן נובע שהוא יהיה חיובי אך קטן מ 1 . שתי התכונות האלה תשמרנה גם במקרים השונים שנציג בהמשך פרק זה . בהינתן הוצאה מצרפית מתוכננת ליניארית מסוג זה, רמת התוצר של שיווי משקל קיינסיאני היא זו שבה שווה ההוצאה המצרפית המתוכננת לרמת התוצר, כלומר, Y זו רמת המשתנה הפותרת את השוויון : AE ( Y ) = Y ומכאן קיבלנו את רמת התוצר של שיווי משקל קיינסיאני בצורה מפורשת : , [ 1 / ( 1 h ) ] AE קראנו ׳מכפיל׳ . לגורם , הכופל את 0 , ΔYK כאשר הגורם המכפיל מגדיר את גודל השינוי בתוצר של שיווי משקל, . = 1 ΔAE האוטונומי עולה ביחידה אחת, כלומר בעקבות : 0 לדוגמה, כאשר המכפיל הוא 5 . ,2 עליית הגורם האוטונומי ב 100 מיליון ) שקי חיטה ( תעלה את התוצר של שיווי משקל ב 250 מיליון ) שקי חיטה ( . ובאופן כללי : ( ΔYK = ·ΔAE מכפיל ( 0 כדי להבין טוב יותר את רעיון המכפיל − כיצד גידול קטן יחסית בהוצאה המ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ