פרק שמיני אבטלה, מחזורי עסקים והמודל הקיינסיאני

פרק שמיני 460 המשתנים הנומינליים, אך לא להפך . בפרט, בהתאם לתורת הכמות של הכסף, Pםיריחמה Mףסכה כמות קובעת את רמת , והציפיות לשינויים עתידיים בכמות π הכסף קובעות את האינפלציה הצפויה , ובעקבות כך את שער הריבית הנומינלי . i לפיכך, הכסף הוא ׳ניטרלי׳ במובן זה ששינויים בכמות הכסף, או בקצב הצפוי של הרחבת אמצעי התשלום בעתיד, אינם משפיעים על המשתנים הריאליים במשק . עקרונות אלה של המודל הקלאסי מסוכמים בציור 1 . ,8 עבור המקרה של משק 1 סגור . ציור זה משלב יחד את מרכיבי שיווי המשקל שהצגנו בפרקים השני, הרביעי והשישי . ציור 1 . 8 . מרכיבי שיווי המשקל במודל הקלאסי במשק סגור שלושת חלקי ציור זה מסכמים את תיאור שיווי המשקל במשק סגור שהצגנו בפרקים הקודמים ) מימין לשמאל ( : בשוק העבודה נקבעים השכר הריאלי, התעסוקה והתוצר ; בשוק ההון הראשוני נקבע שער הריבית הריאלי והיקף ההשקעות במשק ; ובשוק הכסף נקבעת רמת המחירים . שני השווקים הראשונים הם שווקים לזרמים, ואילו השוק האחרון הוא שוק של מלאים : מתקיים בו שיווי משקל בין המלאי המוצע של אמצעי התשלום לבין הביקוש לאותם אמצעי תשלום - כאלטרנטיבה למלאי הנכסים הפיננסיים ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ