פרק שביעי כסף ושער חליפין במשק פתוח

פרק שביעי 438 2 . שער החליפין כמחירו של נכס ותנועות הון בזמן הקצר הנחתנו עד כה הייתה כי שערי החליפין, הריאלי והנומינלי, נקבעים משיקולי שיווי משקל של זרמים מקרו כלכליים שוטפים . כך בדקנו למשל בסעיף הקודם כיצד שינויים בחיסכון המקומי או בהשקעה יכולים להשפיע על תנועת ההון אל המשק, ובאמצעות כך על שער החליפין הריאלי והנומינלי . בעקבות הפרק החמישי, התפיסה הייתה שתנועות ההון הן משתנה אנדוגני שנועד לממן את הגירעון בחשבון השוטף . במציאות של הזמן הקצר, אין זה תמיד כך . כפי שראינו בדיון על מאזן התשלומים בפרק החמישי, חלק מתנועות ההון הרשומות בחשבון ההון הן תוצאה של התאמה יזומה בהרכב תיק הנכסים הפיננסי, הן מצד זרים והן מצד מקומיים . תנועות ההון האלה לא משפיעות ישירות על הזרמים המקרו כלכליים שבהם עסקנו עד כאן ) תוצר, השקעה, עודף יבוא וכיו״ב ( . כאשר תושב חוץ מגיע לישראל ורוכש כאן דירה ) לשם הפשטות נניח שזו דירה מיד שנייה ( או מניות, הרי שכל מה שקרה הוא שינוי בהרכב מלאי הנכסים : דירה ) או מניות ( החליפה מט״ח בצד הנכסים של מאזן התושב הזר, ומט״ח החליף דירה ) או מניות ( במאזנו של תושב ישראל . אין לכך שו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ