פרק שישי כסף, בנקים ורמת המחירים

פרק שישי 320 ( store of value ב ( אמצעי לשמירת ערך על פני זמן ) ( , כלומר נכס המאפשר העברת כוח קנייה מההווה אל העתיד ; ( unit of account ג ( יחידת ערך ) ( , כלומר אמת מידה שבה נקובים מחיריהם של מוצרים, ותנאי ההחזר של הלוואות . P כאשר הצגנו את מחיר החיטה, , ביחידות של שקלים לשק חיטה, כבר נתקלנו בכסף, מתוקף תפקידו השלישי כיחידת ערך . אך מבין שלושת התפקידים שמנינו כאן, התפקיד הראשון הוא המהותי לאפיונו של הכסף . עקב כך שהכסף משמש אמצעי מתווך במסחר, נהוג להשתמש בו גם כיחידת ערך לנקיבת מחירם של מוצרים או התחייבויות − כלומר, תכונה ) ג ( היא בעיקר תוצאה מתכונה ) א ( . נכון שכסף יכול לשמש אמצעי חליפין רק מתוקף זה שערכו נשמר על פני זמן − כלומר, תכונה ) ב ( נדרשת על מנת שתכונה ) א ( תוכל להתקיים − אך ברור שהתכונה של שמירה על ערך לאורך זמן מתקיימת גם בנכסים פיזיים, ובאיגרות חוב, אף שנכסים אלה אינם משמשים ככסף . מה שמאפיין נכס כ׳כסף׳, כלומר כאמצעי חליפין, הוא יכולתנו לשלם באמצעותו עבור קניית מוצרים ושירותים, כלומר היותו ׳עובר לסוחר׳ . המבחן להיותו של נכס כלשהו בחזקת כסף הוא ביסודו עניין של מוסכמה ח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ