פרק חמישי מסחר בינלאומי ריאלי

פרק חמישי 292 ציור 9 . 5 המודל המקרו כלכלי הבסיסי של ישראל כמשק פתוח ציור זה מסכם את הזרמים העיקריים במודל המקרו כלכלי של ישראל כמשק פתוח . לכל זרם מותאם גודלו הממוצע בשנים 1995 - ,2005 באחוזים מהתמ“ג . בהתאם לפישוטים שהצענו בפרק הראשון, נניח כאן שכל התוצר הגולמי, כולל ההפרשה לפחת, מועבר כהכנסה למשקי הבית . המסים העקיפים והכנסות הממשלה מרכוש הוכללו יחד עם המסים הישירים . לפישוט ההצגה הונח כאן גם שכל הצריכה הממשלתית מתבצעת בדרך של רכישה מהמגזר העסקי ) אף שזה רחוק מן האמת, שכן הממשלה מעסיקה עובדים ( . וכמו כן הונח שההעברות מחו“ל מגיעות למגזר הפרטי, כך שחלק ההעברות החד צדדיות מחו“ל לממשלה T הוכלל בתשלומי משקי הבית לממשלה, . כל אחד מהצמתים בציור זה מציג זהות מקרו כלכלית בסיסית . Y * = Y NIFF + FTR • ההכנסה הלאומית המתואמת : SP = Y * T C • בצומת המגזר הפרטי מוצגת זהות מגזר משקי הבית : SG = T G • בצומת הממשלה מוצגת זהות תקציב הממשלה : C + G + I = Y NX • בצומת המגזר העסקי מוצגת זהות המקורות והשימושים : KAS = NIM FTR = ) NX ( + NIFF FTR • בצומת חו“ל מוצגת זהות מאזן התשלומים : • ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ