המקרו-כלכלה של ישראל

יורם מישר המקרו כלכלה של ישראל ישראל של המקרו–כלכלה יורם מישר המקרו כלכלה של ישראל a לאור הוצאה פרדס Joram Mayshar hTe Macro - Economics of Israel מהדורה ראשונה ; הדפסה שנייה ומתוקנת אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . מסת״ב : 4 86 1717 569 978 : ISBN © כל הזכויות שמורות למחבר פרדס הוצאה לאור ת״ד ,45855 חיפה 31458 e - mail : contact @ pardes . co . il תשס״ט 2009 Printed in Israel  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ