תקצירי המאמרים

ערך החיים בין סמכות לאוטונומיה עיון בסוגיה תלמודית איילת הופמן ליבזון מאמר זה עוסק במתח השורר בספרות חז " ל בין סמכות משפטית , מומחיות רפואית ואוטונומיה של הפרט . העימות בין סמכות ומומחיות לאוטונומיה מגיע לשיאו כאשר הוא נוגע לגופו של הפרט . המאמר בוחן את הביטוי לכך בסוגיה אחת מן התלמוד הבבלי העוסקת בפרשנות המוענקת לחוויות כאב וחולי . סוגיה זו עוסקת באיסור על אכילה ושתייה ביום הכיפורים ודנה בשאלת מעמדו של חולה שנכנס לגדר סכנה עקב הצום , שהוא מצד אחד החובה הדתית המרכזית של היום ומצד שני אמצעי הכפרה המרכזי של האדם . הסוגיה חושפת עמדות שונות ומנוגדות בנוגע לשאלה בידי מי הסמכות להגדיר את צורכי החולה כחמורים דיים כדי להפר איסור הלכתי מרכזי . בהלכה התנאית ניכרת האדרת סמכותם של מומחים , ואילו בתלמודים מוצגות שתי תפיסות שונות : האחת מתמקדת בעליונות של ערך החיים ; על פי השנייה , לעומת זאת , ידיעת הפרט את גופו , את צרכיו ואת רצונותיו הפיזיים והמנטליים היא שצריכה לכוון את החלטותיו בנוגע לחייו שלו . המאמר ממשיך ועוקב אחר המתח בין העמדות השונות בהתפתחותה של ההלכה הבתר תלמודית ובוחן בתוך כך את השלכות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר