ג. טהרת־הלשון וצחצוחה

ראשי - תיבות לדוגמה ? כמדומני דבר וה מיותר הוא : הרי אפילו שתי המלות ' ראשי - תיבות " באות תמיר בצורת % יתי / ולכמה התרגלות צריך ארס כדי ^ לקרוא ולהבין את ראשי התיבות : עכיל , הנ * ל , יז " ל , אחב '' י , רעיא " י , זצוק '' ל , זלה '' ה , רשכבה " ג , לפענ ' ד - בפ " ע , כאריא . פא " פ , ודפח '' ת , שוכט " ס , קו '' ח , חו " ש , עאכר ' כ , לע '' ע , ואכמ ' ל , בכ ' ז , יוה * כ , שט " ע . וראשי - תיבות כאלה הרי מצויים לאין מספר בספרותנו החדשה , מלבד בספרות הרבנית . ולא עוד , אלא שסופרינו הורגלו כל - כך בראשי - תיבות , ער שהם מוסי 0 ים לפניהם ה " א הידיעה , כאילו היו באמת מלות מיוחדות , למשל : המויל . הטילי * ם , המו '' ס , תמוסי '' ים , הק '' ק , בקקנ ^ ו ' ^ 0 וסופר אחד אף מחדש מלה וכותב : " ן " הרתה / כלומר , " עשיית - ראשי - תיבות " . 21 / וכלום יוכל ההמון לקרוא את הספרות החדשה אם כדי לקרוא בה צריך הוא לדעת את כל התלמוד והמדרשים ( באופן אחר לא יבין את ספרי גורדון ואברמוביץ ) , ולא עוד אלא שיצסרך להיות בקי גם בספרותנו העתיקה עד כדי להבין את הרמזים הגנוזים ב " ראשיי - תיבות " ן — הן ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית