העתק (טראנסקריפציה) עברי

אנסיו י כום " , Avrioxog — כירי ** — ד ? ( תנהומא , מקץ : אמרה ליה : " " ^ קירי כירי '' af W / % _ 7 ni — היה מאושר , ( ' 1 ^ ch { 6 אנגלית ( cc איטלקית לפני \ e { למשל . בשם — Boccaccio בוקאציי ) : בסוף המלה ; " ץי / אבל בראש המלה ובאמצעה יש להעתיק , לדעתי , — טש '' , שהרי " הצורה יפה וגם איבה קשה למבטא . והרי הגרמנים , שאף הם חסרים אות כזו מעתיקים אותה בארבע אותיות ביחד ( , 03 ch רק כדי שתהא האות מודגשת כל צרכה . 100 אבל גם צי ( צד " י וקו עליה למעלה ) יש בה משום הדגשת - האות . c ( 7 בכלל ' 1 — ( צירה ויו ד ); דינר - ' , נ ; י ר 1 ן '' ( כבוכר למעלה ) : " " אבל בראש המלה : א 9 א — ימרו י 15 ס " אפיקורוס " , א 5 יסט 1 לי" ™ < > ב " ר , סע " ד ) / K < A < \ — רכן ^ ןךכיא > ב * ר . םל ס ) , בפרכוס ( פסחים . ק " ג , ע " א ) ; 08101 30003 ( 0 — גם ^ קונרמוס Okonom , oUovojio ^ — ( עיין למעלה ) . ע " י סגול ( : ) יש להעתיק : « e ( לפני שווא או , כמו שדרש החוקר משה שטיינשסיידר : . 101 ein kurzcs e למשל : א ?? ד רה ( פסחים , חי ע " א < — : t ^ fiya אכסיומה * ( וי * ר , פי " ח ) — ' ' ?? ?...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית