ביבליוגרפיה

אבינרי , רשות הרבים אבינרי שלמה , רשות הרבים : שיחות על מחשבה מדינית , מרחביה : הקיבוץ הארצי השומר הצעיר וספרית פועלים , תש "ל אבן חן ומאיר , בין השל לבובר Even - Chen Alexander and Meir Ephraim , Between Heschel and Buber : A Comparative Study , Boston : Academic Studies Press , 2012 אבנסור , ' לחשוב את האוטופיה ' Abensour Miguel , " Penser L ' utopie Autrement " , C . Chalier et M . Abensour ( eds . ) , Emmanuel Levinas , Paris : dition de l ’ Herne , 1991 , pp . 477 - 495 אוורקאמפ , אתיקה ופוליטיקה Awerkamp Don T ,. Emmanuel Levinas : Ethics and Politics , Dissertation , Chicago : University of Chicago , 1974 אוחנה , ' הפרומתאים היהודים ' אוחנה דוד , " הפרומתאים היהודים : מייסד מדינת היהודים קורא ב ' מדינת היהודים '" , הרצל אז והיום , ב , א ' שגיא וי ' צ ' שטרן ( עורכים ) , ירושלים - רמת גן : כתר ומכון שלום הרטמן , , 2008 עמ ' 41 - 11 אוחנה , משיחיות וממלכתיות הנ " ל , משיחיות וממלכתיות : בן גוריון והאינטלקטואלים — בין חזון מדיני לתאולוגיה פוליטית , שדה בוקר ובאר שבע : מכון בן גוריו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד