תוכן

מכורה שלי 9 הקדמה 15 עמנואל לוינס 16 פרק ראשון : היסוד הפוליטי במחשבת לוינס 25 פרק שני : המדינה : על הצדק ועל הברית 34 פרק שלישי : קהילה וסולידריות חברתית 65 פרק רביעי : ' תומת ישרים תנחם ' – בין הלכה ובין חוק 95 פרק חמישי : השואה וקץ התיאודיציה 117 פרק שישי : " גר אנכי בארץ " – אדמה על תנאי 141 פרק שביעי : " עשו סולמות ועלו לרקיע " – על תקווה ועל אוטופיה 176 פרק שמיני : הכוח האמוציונאלי של אידיאל המשיח 198 פרק תשיעי : הלאומיות היהודית : בין פרטיקולאריות ואוניברסליות 235 פרק עשירי : היצירה העברית בארץ ישראל 273 פרק אחרון : למען חשיבה פוליטית מוסרית 310 ביבליוגרפיה 319 מפתח שמות ועניינים 353 ספר זה מוקדש לכבודך חברתי ואשת בריתי האהובה נחמה לאה גולדברג , משירי ארץ אהבתי מכורה שלי , ארץ נוי אביונה - למלכה אין בית , למלך אין כתר . ושבעה ימים אביב בשנה וסגריר וגשמים כל היתר . אך שבעה ימים הורדים פורחים , ושבעה ימים הטללים זורחים , ושבעה ימים חלונות פתוחים , וכל קבצניך עומדים ברחוב ונושאים חורונם אל האור הטוב , וכל קבצניך שמחים . מכורה שלי , ארץ נוי אביונה , למלכה אין בית למלך אין כתר . רק ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד