4.2 גורמים הפועלים מלמטה: אילו מאפיינים, תנאים ונסיבות מניעים בתי ספר להצטרף לזרם הממלכתי־חרדי?

ההצטרפות לזרם החינוך הממלכתי - חרדי מפקיעה סמכויות מסוימות מידי הקהילות החרדיות והרבנים המפעילים את מוסדות החינוך החרדיים , ומעבירה אותן למדינה . עבור בית ספר חרדי אשר בוחר להצטרף לזרם החינוך הממלכתי-חרדי , הוויתור על אוטונומיה וכוח והמחירים התרבותיים הנלווים לוויתור כזה כרוכים בהחלטות מורכבות ורבות פנים . מהמחקר עלו כמה גורמים שהניעו בתי ספר חרדיים לבחור בהצטרפות לזרם הממלכתי - חרדי , חלקם קשורים במאפיינים של בתי הספר ואחרים קשורים בתהליכים שהתרחשו בהם . גורמים אלה מתוארים בתרשים . 2 בתרשים מסומנים בלבן גורמים שקידמו את רפורמת החינוך הממלכתי - חרדי , על פי ממצאי המחקר ; בתכלת מסומנת מעורבות ההורים כגורם שהיה עשוי לקדם את הרפורמה אילו התקיים בפועל . . 4 . 2 . 1 זיהוי בתי ספר שזקוקים לשינוי כלכלי , מינהלי או ארגוני מ מ צ א י ם כל בתי הספר שנבחנו במחקר בחרו להצטרף לזרם הממלכתי - חרדי עקב מצבי משבר קשים ששיבשו את העבודה החינוכית בבית הספר וסיכנו את המשך קיומו . מוסדות חינוך חרדיים שאינם ממלכתיים ושאינם שייכים לרשתות הגדולות חווים משברים בשגרה מפני שהם תלויים ברישום תלמידים , בגביית שכר לי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר