4.1 גורמים הפועלים מלמעלה: כיצד המדינה יכולה לעודד בתי ספר חרדיים להצטרף לחינוך הממלכתי־חרדי?

על משרד החינוך להיות מודע לקשיים המיוחדים שעומדים לפני בתי ספר חרדיים – ממלכתיים באותן רשויות , לנהל בעצמו את המשא ומתן הכלכלי מול הרשות ובמקרה הצורך להפעיל כלים משפטיים . יש לציין כי משרד החינוך אומנם קבע בנהלים פנימיים כי בתי ספר יצטרפו לזרם החינוך הממלכתי–חרדי רק אם הרשות המקומית מסכימה לכך , אולם לרשויות המקומיות אין בסיס חוקי להתנגד להקמת בתי ספר ממלכתיים – חרדיים בתחומיהן או לתקצובם של בתי ספר אלה . להלן נציג את הגורמים הפועלים מלמעלה – במשרד החינוך ובמוסדות ציבוריים אחרים – אשר מקדמים או עשויים לקדם את מפגש הרצונות בין המדינה לבין בתי הספר החרדיים . תרשים 1 מפרט את הגורמים הללו , ובהמשך נדון בכל אחד מהם בנפרד . בתרשים מסומנים בלבן גורמים שאכן פעלו בשטח כדי לקדם את רפורמת החינוך הממלכתי - חרדי , על פי ממצאי המחקר . בתכלת מסומנים גורמים שהיו עשויים לקדם את הרפורמה אילו פעלו כראוי . על פי ממצאי המחקר גורמים אלה פעלו כחסם אשר עיכב או מנע מפגשי רצונות בין בתי הספר למשרד החינוך . . 4 . 1 . 1 מחלון מדיניות לתוכנית אסטרטגית מ מ צ א י ם זרם החינוך הממלכתי - חרדי הוקם בחלון מדיניות צר ( K...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר