תוכן העניינים

תקציר 7 מבוא 13 פרק . 1 אתגרים ביישום מדיניות חינוכית 15 1 . 1 מדיניות חינוכית : מהטקסט אל השיח 15 1 . 2 כיצד מתקבלת המדיניות החינוכית בשטח ? התנגדויות , מתן משמעות ותרגום 16 1 . 3 מדיניות כופה ומדיניות שאינה מחייבת 18 1 . 4 חלון מדיניות המאפשר עיצוב מדיניות חדשה 19 פרק . 2 לימודי הליבה בחינוך החרדי 21 2 . 1 החינוך החרדי בישראל 21 2 . 2 לימודי חול בבתי ספר חרדיים לבנים בישראל 22 2 . 3 ההסדרה המשפטית של לימודי הליבה בבתי הספר החרדיים 24 2 . 4 רפורמת החינוך הממלכתי - חרדי 28 2 . 5 מטרות המחקר ושיטות המחקר 31 פרק . 3 ממצאים 33 3 . 1 גורמים במשרד החינוך שהניעו הצטרפות בתי ספר לחינוך הממלכתי - חרדי 33 3 . 2 גורמים בבתי הספר שהניעו את ההצטרפות לחינוך הממלכתי - חרדי 43 3 . 3 חסמים שהקשו על המעבר של בתי ספר חרדיים לזרם הממלכתי - חרדי 61 פרק . 4 ממצאים עיקריים והמלצות מדיניות 84 4 . 1 גורמים הפועלים מלמעלה : כיצד המדינה יכולה לעודד בתי ספר חרדיים להצטרף לחינוך הממלכתי - חרדי ? 85 4 . 2 גורמים הפועלים מלמטה : אילו מאפיינים , תנאים ונסיבות מניעים בתי ספר להצטרף לזרם הממלכתי - חרדי ? 96 4 . 3 כיצד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר