החינוך הממלכתי-חרדי

האם עריכת רפורמות בחינוך החרדי אפשרית בלא כפייה ; האם יש אלטרנטיבה למאבקים בבית המשפט על תוכנית הליבה ; ומה בדבר ההסכמות בין המדינה והציבור החרדי על התחום המקודש ביותר בעיני הציבור הזה – חינוך הבנים ? החינוך הממלכתי - חרדי מהקמה להתבססות שי קציר | לטם פרי -חזן אוגוסט 2018 State Haredi Schools : A New Educational Option for the Ultra - Orthodox Shai Katzir | Lotem Perry - Hazan עריכת הטקסט : חמוטל לרנר , דפנה לביא עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר דיין ביצוע גרפי : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : דפוס מאור ולך מסת " ב : -978 965 - 519 - 222 - 3 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר