רשימת ספרות וקיצורים

ספרות חז "ל אגדת בראשית אגדת בראשית , שלמה בובר ( עורך ) , קרקא תרס "ג אוצר המדרשים אוצר המדרשים , יהודה דוד אייזנשטיין ( עורך ) , ניו יורק תרע "ה אליהו רבה סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא , מאיר איש שלום ( עורך ) , וינא 1904 - 1902 ( דפוס צילום : ירושלים 1969 ) בבלי תלמוד בבלי , מהד ' האלמנה והאחים ראם , וילנא תר " ם - תרמ "ו בראשית רבה ( וילנא ) בתוך : מדרש רבה , ח "א בראשית רבה מדרש בראשית רבא , יהודה תיאודור וחנוך אלבק ( עורכים ) , ירושלים ( תיאודור – אלבק ) תשנ "ו בראשית רבתי בראשית רבתי , חנוך אלבק ( עורך ) , ירושלים ת "ש ירושלמי תלמוד ירושלמי , על פי כתב יד סקליגר Or . 4720 3 שבספריית האוניברסיטה של ליידן , בנימין אליצור ויעקב זוסמן ( עורכים ) , ירושלים : האקדמיה ללשון העברית , תשמ " א ( מספרי העמודים צוינו גם על פי דפוס ונציה רפ " ג ) מדרש ילמדנו מדרש ילמדנו , מהד ' מאן , סינסינטי 1940 מדרש משלי מדרש משלי , שלמה בובר ( עורך ) , וילנא תרנ " ג ( דפוס צילום : ירושלים תשכ " ה ) מדרש רבה מדרש רבה , ירושלים : וגשל , תשס "א מדרש תהלים מדרש תהלים : שוחר טוב , ירושלים : זכרון אהרן , תשע "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן