[סיומות וקולופונים]

כ " י א ' ( בפתיחה ; הערה מאת יבי " ן בכתיבה מזרחית מאוחרת ) מכתב תחיית המתים הרב המחבר לא ידעתי שמו עד שהאיר עיני ה ' ומצאתי בס [ פר ] זכר עשה לנפלאותיו אשר זכיתי לו בחמלת ה ' עלי , רמז קי ' צי ' ושם כבוד מוהר " ר אברהם בן יוסף בן אלשקר והוא תלמיד מוהמב " ז * ושם בפי " א * : בוז " ל וראיתי כתוב בספ [ ר ] מכתב התחייה להר " ר יאודה זבאדה ז " ל : ' אם המאמר הזה כפי פשוטו הוא סניגור לרב ז " ל , כשתעיין בו כשתעיין בו תמצא וכו '' . וזה " ל בעצמו תמצא כאן , הנו לפניך בסוף שער ששי ; א " כ זכינו לידע בבירור שם הרב המחב [ ר ] שהוא מוהר " ר יאודה זבאדה ז " ל . יבי " ן . ד " ק ובמהרה תחז בציון עינינו , ויראו עינינו וישמח לבנו , ויהיה השם אדוננו השם מלכנו . היתה השלמת הדפסת הספר הזה י " ג לאדר שנת חמשה אלפים ושכ " ט לבריאת עולם פה קושטאנדינה . כ " י ו ' ובכן יהי רצון שיגלה לנו במהרה בימינו משיחנו , ויבנה בנין אריאל , יגל יעקב וישמח ישראל אכי " ר סליק מכתב התחייה בריך רחמנא דסייען מריש ועד כאן * 1 ' זכר עשה לנפלאותיו ' הוא חיבור רחב על י " ג העיקרים שחיבר אברהם בן יוסף אלאשקר . החיבור שרד בכ " י מו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן