שער שבעה עשר [הגלות האחרונה: פיזור ללא עבדות]

אחר אשר ביארתי זמן קבוץ גליות , ראיתי לבאר עוד מה נשתנה גלות מצרים מגלותינו היום בשני עניינים גדולים , כי בגלות מצרים היו מקובצים במקום אחד ובשעבוד מלאכה , וגלותינו מפוזרים בכל העולם , ואין לנו שעבוד מלאכה בשום מקום ודי בעול מלכות . ראה זה מצאתי , כי בשני עניינים גדולים נשתנה גלות מצרים מגלותינו היום הוא גלות ארבע מלכויות : [ א ] כי בגלות מצרים היו מקובצים יחד במלכות אחד וארץ אחת , וגלותינו היום אנו מפוזרים בכל העולם , בכל הארצות ובכל המלכיות ; [ ב ] וגלות מצרים היה גופם בשעבוד מלאכה ' בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה ' ( שמ ' א , יד ) , וגלותנו היום אין לאומות העולם שעבוד מלאכה עלינו בגופינו בשום מלכות , אבל יש לנו כובד המסים והתשחורות שהן קיום לנו , כמו שהקדים יעקב אבינו מנחה לעשו . ותשובת שאלה זו , כי במצרים עדיין לא היה תורה לאבותינו אלא שבע מצוות שנצטוו בני נח , ולא היו יתרים עליהם במצוות זולתי המילה לבד ; ואם היו מפוזרים א שער שבעה ] השער השבעה ג ' ב ביארתי ] בארתי ב ' ; ביארנו ד ' ; ביארתי ד " ק ג מגלותינו ] מגלותנו א ' ד גלות מצרים מגלותנו היום ] גלות זה מגלות מצרים ד " ק עניינים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן