שער ששה עשר [חשבון הקץ – זמן קיבוץ גלויות]

מאשר תחיית המתים תלויה בקבוץ גליות , ראיתי לבאר זמן קבוץ גליות ממאמר בין הבתרים ביאור חדש , ומדניאל . שני זמנים יש בדניאל לקבוץ גליות : הראשון הוא שאומר : ' ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים ותשעים ' ( דנ ' יב , יא ) , וזהו זמן קי " ח מאלף הששי , כי קע " ב שנה אחר חרבן הבית נשלמו ד ' אלפים ; וקע " ב וקי " ח הם מאתים ותשעים , ואלף חמישי הרי אלף מאתים ותשעים . באותו זמן יגלה משיח ויתחיל לקבוץ גליות בצרות ובמלחמות רבות וגדולות , ואותו זמן יקרא חבלי משיח , כי ימות במלחמה משיח בן יוסף ויתראה מיד משיח בן דוד והוא ינצח הכל במלחמת גוג ומגוג . ' וברוח שפתיו ימית רשע ' ( יש ' יא , ד ) , אומר התרגום : ארמלגוז רשיעא כי גם הוא יקטרג משיח . וימשך זמן זה אחר זמן קבוץ גליות שלם מ " ה שנה , הוא שאמר א שער ששה ] השער הששה ג ' , ד " ק י " ו ו ' ב מאשר ] לבאר כי ו ' ג קבוץ ] לקבוץ ב ' ד ראיתי ... גליות ] ליתא ד' ( טעות הדומות ) בדניאל לקבוץ גליות ] לקבוץ גליות בספר דניאל ג ' הראשון ] והראשון ד ' שאומר ] שאמר ג ' , ו ' ומעת ] למעת א ' ; מעת ו ' שומם ] בנוסחינו : שמם ימים ] בנוסחינו : וימים מאתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן