שער חמשה עשר [מטרת הנחת האדם בגן עדן]

לבאר למה נברא אדם בגן עדן , שמעותד להתגרש משם ביומו ; ונמשך עם זה לבאר למה נשתברו הלוחות בעניין מעשה העגל ; ועונש משה ואהרן ; ועונש שאול . [ מדוע נברא אדם בגן עדן , כאשר נקבע מראש שיגורש באותו יום ] נזרקה קושיא דרך שאלה מפי בני החבורה : למה נברא אדם בגן עדן , שמעותד להתגרש משם ביומו , כמו שכתוב ' אדם ביקר בל ילין ' ( תה ' מט , יג ) . וחשבו קושיא זו דלית נגר בר נגר דיפרוקינה , ואנא לאו נגר אנא ולאו בר נגר אנא , ופריקנא לה . נשיב ולא נוכל להשיב בקצרה : כי נברא אדם בגן עדן לפי שרצה השם לנסותו על מצוה אחת , שלא יאכל מעץ הדעת , ואם יעמוד על צוויו שלא יאכל , אז יהיה ראוי לתת לו תורה , כמו שדרשו רבותינו ז " ל " ' : ויאמר לאדם " ( איוב כח , כח ) – לא לאדם אני נותנה ' וכו ' . ואחר שעבר על צוויו ראוי היה להתגרש משם שלא יתעדן בפירותיו , ומכל מקום היה ראוי להיות נברא שם אדם , ששם הוא הפרי שנצטוה עליו . הרי תשובה זו מספקת למקבלי פשטי הכתוב . א שער חמשה ] השער החמשה ג ' , ד " ק ; ט " ו ה ' ; הט " ו ו ' עדן ] נוסף : אחר ד " ק בעניין ] בענין ב ' ; וענין ד " ק מפי בני ] מבני ד " ק ה החבורה ] חבורה ג ' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן