שער שלשה עשר [עולם הנשמות]

לבאר כי עולם הנשמות ענין אחד ועולם הבא עניין אחר ; ויש לי גמגום בעניין עולם הנשמות ; ולבאר עניין גן עדן וגיהנם ; וכי אין גן עדן שוה לצדיקים ולא גיהנם לרשעים ; ולבאר קצת בעניין השארות הנפש . [ עולם הנשמות לדעת הרמב " ן ] אחר שביארנו כי עולם הבא בגוף ונפש , והוא בתחלת אלף שביעי אחר יום הדין הגדול , אשתדל לבאר עולם הנשמות , כי כבר האריך הרמב " ן ז " ל לבאר כי עולם הנשמות עניין אחד והוא בכל יום , ועולם הבא הוא עניין אחר ועתיד לבא . וביאר שכן הוא העניין : כל איש שנפטר מן העולם נדון לפי מעשיו שעשה בעולם הזה , וצדיק גמור נכתב לאלתר לגן עדן , ורשע גמור נכתב לאלתר לגיהנם . ועניין גן עדן , הוא מקום מוכן להתעדן שם נפשות הצדיקים במה שישיגו מזיו שכינה , כמו שאמרו במדרש שיר השירים : ' תוכו רצוף אהבה ' ( שה " ש ג , י ) – אלו נפשות הצדיקים שהם נתונות עמו במרום ; א שער שלשה ] השער השלשה ג ' , ד " ק עניין ] ענין ב ' , ד " ק בעניין ] בענין ב ' , ד " ק עניין ] ענין ב ' , ד " ק בעניין ] בענין ב ' , ד " ק שביארנו ] שבארנו ב ' , ג ' , ד " ק עולם ] העולם ג ' ונפש ] ובנפש א ' אחר ] ליתא ד " ק הרמב " ן ] הר " מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן