שער שנים עשר [מעלת חיבור הנפש לגוף – כוח הבחירה]

לבאר כי יש מעלה לצדיק שהוא בגוף יותר מכשאינו בגוף , כדי שיהיה לו בחירה ; ומה שנסמך לביאור זה . עיקר גדול ומעלה גדולה לצדיקים לעולם הבא כשהם בעלי גוף ויש להם בחירה לעשות טוב ורע , ובאהבה שלימה יוסיפו לעבוד השם תמיד , ולא יטרידם יצר הרע ותאוות העולם , ויהיו למטה כמו המלאכים למעלה . והשכר גדול מאד , כי יש לו בחירה ובוחר בטוב ומואס ברע , כי על כל פנים אחר שהיתה לו בחירה לאדם מתחילתו , גם כן יהיה לו בחירה בשלימות האחרון , כי הבחירה שלימות הוא באדם , ועליו יש להוסיף וממנו אין לגרוע . ואל תחשוב כי מפני שהוא משולל מגוף מבקש הנאות שוב אין לו בחירה בענייני העולם זולתי במושכלות ; אין זה אמת , שהרי המלאכים שהם נבדלים מתחלתם יש להם בחירה על כל פנים לעשות כרצונם לפעמים . והדין נותן , לפי שהבחירה מעלה באדם בלא ספק ואין ראוי לומר שיהא הנבדל חסר שום דבר שהוא שלמות לפי שהנבדל יותר במעלה על האדם ולא חסר ממנו . ומלבד כי השכל מחייב זה , מבואר הוא מן התורה , שהרי מלאך סדום היה מצווה להשחית חמשה כרכים ולוט בקש מהמלאך שימלט בצוער , ונשא פניו ולא השחיתה , כמו שנאמר : ' הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן