שער אחד עשר [בין הנבדלים לנבראים בעלי גוף]

לבאר בין נברא נבדל מתחלתו ובין נברא בעל גוף . ואם לחשך אדם לומר , אחר שהנבדל מעולה מבעל גוף כמו שמבואר בחכמה , למה נקשיח לבנו מלהאמין כי נפש הצדיק נבדלת לעולם הבא קרובה לשלמות מלאך , והוא דרך קרוב להאמין בדרך השכל ונצטרך לבקש דרך זר מן הסברא . נשיב לו : מי לא ידע בכל אלה , כי שהנבדל מעולה מבעל גוף לא נוכל להכחיש המושכל , שאף על פי שאין הנבדל מושג לנו , ראוי הוא שנאמין כן , שהרי מצינו בעניין העולם הזה שמה שאינו גוף , מעולה ממה שהוא גוף ; הגע עצמך : רוב בני אדם הומין לכבוד יותר מן הממון , וכמו שמצינו כי המן קנא במרדכי על אשר ' לא קם ולא זע ממנו' ( אס ' ה , ט ) , ואלו היה מרדכי כורע ומשתחוה לו , מה בצע יהיה להמן כשילך לביתו ? – לא כלום , זולתי הכבוד שאין בו ממש . וכן בלק , שלח מלאכים לבלעם ' כי כבד אכבדך מאד ' ( במ ' כב , יז ) , ומה יהנה בלעם כשישוב בכבוד בלק – ? לא שום דבר , אבל ידע בלק כי בלעם לא היה נודד ממקומו בשביל פיוס ממון שאין צריך לו , שהרי היה לו לחם חקו , אבל לקחת כבוד גדול ממלך ושריו לא היה סרבן כלל מלטרוח להשיג כבוד . ואם א שער אחד ] השער האחד ג ' , ד " ק ב לבאר ] נוסף : הפרש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן