שער שמיני [בריאת העולם]

הקדמה לבאר קצת מבריאת עולם עם ביאורים חדשים , כדי לבאר יפה בריאת אדם אחר כן . לפי הצעת הפרשה של בראשית , שמים וארץ נבראו תחלה ואחר כך האור ; אבל כאן הזכיר תחלה בריאת שמים וארץ ואחר כך הזכיר בריאת האור . אבל אמתת העניין , האור נברא תחילה ואחר כך שמים וארץ , שכן אמרו בואלה שמות רבה : הרבה דברים כתב משה רבי [ נו ] ע " ה סתומין ובא דוד ופירש , וזה אחד מהם , שמשה כתב כי שמים נבראו תחלה ואחר כך האור , ובא דוד ופירש שהאור נברא תחלה , שנאמר : ' עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה ' ( תה ' קד , ב ) . ואם תאמר , אם כן למה שנה משה את הסדר ? יש להשיב , כי משה רצה להודיע כי עיקר בריאת עולם הוא שמים וארץ וכל אשר בם , והאור לא נברא לעצמו אלא לתשמיש שמים וארץ , ואילו הקדים בריאת האור היה יכול האדם לטעות שיהא האור עיקר הבריאה . א שער שמיני ] השער השמיני ג ' , ד " ק ב ביאורים ] ביאורין א ' ; באורים ב ' ג כן ] כך ד " ק ד הפרשה של ] פרש [ ת ] ג' ה בריאת ] בראשית א ' ( ט " ס ); בריית ג ' ו וארץ ] ליתא ג ' ז בריאת ] בריית ג ' ח העניין ] הענין ב ' , ג ' , ד " ק ט תחילה ] תחלה ב ' , ד " ק רבה ] רבא א ' , ג ' רבי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן