שער שביעי [דעת הרמב"ן]

לבאר דעת הרמב " ן ז " ל בדרך קצרה מספיק , והוא כתב בארוכה בשער הגמול , ולבאר מה שמנגדין עליו בעלי אסופות . דעת הרמב " ן ז " ל , כי עולם הבא אינו בכל יום אבל הוא אחר תחיית המתים ; ועל כל פנים הוא בגוף ובנפש , כמו שאמרו ז " ל : ' מתים שעתיד הקב " ה להחיות שוב אין חוזרין לעפרם ' . ואחר שהאריך לבאר זה , כתב : כבר נתבאר , שעולם הבא אינו עולם הנשמות אלא עולם קיים ימצאו בו אנשי התחייה בגוף ובנפש ; ועל זה העולם אמרו בפרק היה קורא : ' העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה , ולא שנאה ולא קנאה ולא תחרות , אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו שכינה '; וכן אמרו תמיד בתלמוד : הקב " ה משביען מזיו שכינתו בעולם הבא ... רצונם לומר שקיום האנשים ההם נזונים בזיו הכבוד , כקיום הנפש בגוף בעולם הזה באכילה ושתייה ; ... א שער שביעי ] השער השביעי ג ' , ד " ק הרמב " ן ] הר " מ ב " ן א ' ; הר " ם ב " ן ב ' כתב ] ליתא ד " ק לבאר ... אסופות ] ליתא ג ' הרמב " ן ] הר " מ ב " ן א ' ; הר " ם ב " ן ב ' , ג ' תחיית ] תחית ב ' , ד " ק בגוף ובנפש ] בנפש ובגוף ג ' ז " ל ] רז "ל ג ' הקב " ה ] הב " ה ד " ק לעפרם ] לעפר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן