שער שישי [דעת הרמב"ם]

לבאר דעת אחרת בתחיית המתים על דעת גדול עולם גדול שבכולם הרמב " ם ז " ל , ולבאר מה שיש להשיב עליו , וזה צריך לפנים ולפני לפנים . דעת הרמב " ם ז " ל , כי תחיית המתים בגוף ונפש יחד , ויאכלו וישתו ויתענגו בהנאות גופניות כמו היום , אבל לרוב הימים ימותו , וימ וּ ת המשיח וכל דורו . וכל אחד ואחד מהם , כשיפטר מן העולם יזכה לעולם הבא , כי עולם הבא הוא לדעתו גם עכשיו היום לכל צדיק וצדיק שנפטר מן העולם , ואין אצלו עולם הנשמות אחר . ועולם הבא הוא תענוג הנפש בלא גוף שנהנית מזיו שכינה , והוא תענוג נצחי נפש בלא גוף , כי הקיום הגדול הוא הנבדל ואז תזכה הנפש להיות ככת המלאכים . וכתב בספר המדע : זה שקראו אותו החכמים עולם הבא , לא מפני שאינו מצוי עתה כו ' , אין הדבר כן אלא הרי הוא מצוי ועומד וכו ' ולא קראוהו עולם הבא אלא לפי שאותן חיים באין לאדם אחר חיי העולם הזה שאנו קיימים בו גוף ונפש וזהו הנמצא לאדם בראשונה . וכתב במגילת תחיית המתים אחר שהאריך לבאר זה , אמר : וכל הנברא נבדל , ר " ל המלאכים והשכל , הוא במציאותו יותר תקיף וקיים מבעל גוף ; על כן נאמין כי המלאכים אינם גופים וכי בני העולם הבא הם נפשות נבדלות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן