שער חמישי [דעת ההמון]

לבאר אחת מן הדעות בתחיית המתים על דעת תאו [ ו ] ת ההמון ובעל מגלה המגלה כמסייע , וזה אינו צריך לפנים . יחשבו קצת אנשים כי תחיית המתים לצדיקים עולמית בגוף ונפש , באכילה ושתייה . ואולי יהיה זה בעדן , גן הראוי לכל מעלה מתוך שבח פירותיו וזכות האויר ולאכול לשבעה בלא שום טורח , כי האילנות נצמחין מאליהן אין צריכין שום עבודה . ומה שכתוב ' ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ' ( בר ' ב , טו ) , כבר דרשו רבותינו שאינה עבודה ממש אלא לעבוד התורה ולשמור מצותיו . גם בזמן ההוא תהיה להם השגה גדולה שלימה להם משכינה שתהיה ביניהם , ויעבדו השם בשלימות כל ימי עולם . ונסמכים לפשט הכתוב , שמורה שאילו לא חטא אדם לא היה שב לעפרו , אבל היה חי לעולם באכילה ושתיה , כמו שחי קרוב לאלף שנה . ואחר שננער מעפרו , ראוי הוא א חמישי ] שער חמשי ב ' ; השער הה ' ג ' , ד " ק בתחיית ] בתחית ב ' , ד " ק לבאר ... לפנים ] ליתא ג ' יחשבו ] וחשבו א ' ה אנשים ] האנשים ד " ק ו תחיית ] תחית ב ' , ד " ק 2 ז ושתייה ] ושתיה ב ' , ג ' , ד " ק ח ואולי ] ליתא ג ' ט ולאכול ] ולאכל ג ' י האילנות ] האלנות ב ' יא נצמחין ] צומחין ד " ק יב רבותינו ] ז "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן