שער שלישי [מקום התחייה והיתכנותה]

לבאר באי זה מקום תהיה תחית המתים ; ולבאר מאין יציץ יסודם ; ולבאר דרך שאלה אם יהיה פריה ורביה אחר תחית המתים . [ באיזה מקום תהיה תחיית המתים ] עוד צריכים אנו לבאר תחייה זו אם היא בכל מקום שהצדיק נקבר שם , או אם היא במקום ידוע לבד . ולפי המדרש אין תחייה כי אם בארץ ישראל , שכן דרשו רז " ל בסוף כתובות : ' ונתתי צבי בארץ חיים ' ( יח ' כו , כ ) – ארץ שצביוני בה מתיה חיין , ושאין צביוני בה אין מתיה חיין יב יג – והיא ארץ ישראל . ועוד כתוב : ' נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה ' ( יש ' מב , ה ) . וצדיקים שבחוצה לארץ , מצאו להם תקנה על ידי גלגול מחילות , שהקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות תחת הקרקע ומתגלגלין בלא צער עד ארץ ישראל ושם יחיו . ואמרו בפרק שני דייני גזירות : אמר רב חייא בר יוסף עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין מירושלם , שנאמר : ' ויציצו מעיר כעשב הארץ ' ( תה ' עב , טז ); ואין עיר אלא ירושלם , שנאמר ' והעיר אשר בחרתי בה ' ( מל " א יא , לב ) . א שער שלישי ] השער השלשי ג ' , ד " ק עוד ] נוסף : ביארנו א ' ( ט " ס ) צריכים אנו ] אנו צריכין ג ' תחייה זו ] תחיה זו א ' , ב ' ; תחית המתים ד " ק ה ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן