שער ראשון [תחיית המתים מן התורה ומי הקמים בה]

לבאר כי עקר תחיית המתים מן התורה ; ולבאר כי תחייה זו לגוף ולנפש יחד ; ולבאר כי תחיית המתים לישראל לבד ולא לאומה אחרת ; ולבאר מי מישראל יזכה לתחייה זו [ עיקר תחיית המתים מן התורה ] תחלת כל דבר צריך שתדע , כי עיקר אמונת תחיית המתים מן התורה , והמאמין אמונה קיימת בתחיית המתים ואינו מאמין שהוא מן התורה , הרי הוא ככופר בכל ; כך שנו חכמים בפרק חלק : ' האומר אין תחיית המתים מן התורה , אין לו חלק לעולם הבא ' , לפי שכן מקובל להם שעיקר זה מן התורה ; ואף על פי שאין מבואר בפשט הכתוב , ידוע להם שהוא רמוז בכמה מקומות , שדרשו שם מן ' ואל עפר תשוב ' ומן ' הנך שוכב עם אבותיך וקם ' ( דב ' לא , טז ) . אולם , יש בנביאים שם הרבה פסוקים מורים עיקר זה לפי פשטם , אלא שיכול בעל דין לדחותם שהם משל לענין אחר ואין צריך לזכרם ; אבל רבינו סעדיה ז " ל הביא ראיה מפורשת : ' יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר ' ( יש ' כו , יט ) . א שער ראשון ] השער הראשון ג ' ; השער האחד ד " ק לבד ... אחרת ] ליתא א ' ( נכתב ונמחק ; וראו בהערת נוסח צ ); נוסף : בכלל ו ' ג עיקר אמונת ] עקר א ' ; ליתא ב ' ; עקר אמונת ד " ק ד תחיי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן