[הקדמת המחבר]

ארי שבחבורה , לתעודה ותורה , מיושבי ההרה , בקש ממני באהבה רבה לבאר לו גם במכתב עיקר תחיית המתים ועולם הבא על הדרך אשר ילך בה הרב מורי ר ' אהרן הלוי ז "ל אור תורתו לא נכבה ותורת אמת הרבה . ובאמת , הקשה אלי לשאול , כי לא אוכל לגאול , בשכבר קדמו לבאר עקר זה גדולי עולם כל סתום מהם לא נעלם , ומה אני רשאי לחדש דבר , לא לזרות ולא להבר , ומה לתבן את ה בּ ר . אף גם זאת במחשבותי הרזות א רבה ] ליתא ב ' עיקר ] עקר ב ' , ה ' תחיית המתים ] התחייה ד ' ועולם ] והעולם ג ' ילך ] הלך ג ' , ד ' הרב מורי ] מורי הרב ג ' אור ] מאור ג ' אלי ] לי ה ' אוכל ] יוכל ד ' קדמו ] קמו א ' ; דמו ד ' עקר זה ] זה העקר ג ' יב לא לזרות ולא להבר ] ליתא ג ' יג את ] אל ד ' יד במחשבותי הרזות ] במחשבתי הרזות א ' ; במחשבותי הזרות ב ' ; במחשבות רזות ד' 1 ההקדמה ליתא בכ " י ו ' . 2 ביטוי תלמודי המציין תלמיד חכם בולט ; ראו למשל בבלי , שבת קיא ע " ב ; קידושין מח ע " ב ; בבא בתרא פח ע " א ; סנהדרין ח ע " ב . במקורות אלה רבא מציין ' אני וארי שבחבורה תרגימנא ( = תרגמנו , פירשנו והסברנו ) ' , ומזהה את אותו ' ארי ' כר ' חייא בר אבין או כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן