[הקדמת המדפיס בד"ק]

אמר המדפיס : ראה ראיתי מאמר תחית המתים לרב הגדול האלהי הרמב " ם ז " ל , והנה כל דבריו מיוסדים / על אדני פז השכל ובמוצקתו יצוקים , ובווי זהב דת האמונה מחושקים , / בכור המדע ככסף צרופים , ובמבחן התבונה כזהב שבעתים מזוקקים , / וכל ראיותיו ומופתיו כראי מוצק חזקים , במגדלות מרקחי החכמה ירוצו כמראה הברקים , / בכל הארץ יצא קום וזיו [ ו ] ם הגם הלום ראיתי אחרי רואי מאמר מכתב התחיה לחכם הה " ר יהודה זאבארה ז " ל נכלל בששה – עשר פרקים , מבאר בו דעת החכמים / אשר בדרוש הזה חולקים , ובו נושאים ונותנים ומעמיקים / לדלות ממצולות ים הויכוח מים צלולים מים עמוקים , ויזכור בו הקושיות והדקדוקים / אשר בכל דעת ודעת מהם , התירוצים והפירוקים , בכמה טעמים ונימוקים / נשענים על המקראות והפסוקים , ועל דלתי התלמוד מתדפקים , / ועל דעת חכמי האמת והקבלה , והדברים עתיקים . ולהיות כי תחית המתים הוא פנה גדולה בתורה ותומכיה מאושר , ועץ חיים היא למחזיקים , 1 הקדמה ל ' אגרת תחיית המתים ' לרמב " ם ול ' מכתב תחיה ' שנדפסו בזה אחר זה ( בהתאמה ) במהדורת ד " ק . 2 עפ " י שיר השירים ה , טו . 3 עפ " י איוב לז , יח . 4 עפ " י שיר ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן