ד. הערות ביבליוגרפיות

מקורות שאינם בידינו החיבור כולל מובאות מדרשיות רבות ; כמו בספרי קדמונים אחרים , נראה שבפני המחבר עמדו מדרשים או קטעי מדרשים שלא הגיעו לידינו , ופעמים רבות הוא משמר נוסחים וגרסאות ייחודיים שאינם מצויים במהדורות שנדפסו . כמו כן , חלק מההפניות למדרש בראשית רבה אינן מצויות במהדורות המודפסות של מדרש זה אלא במדרש המכונה ' בראשית רבתי ' . כמה מהפניותיו למדרש זה אינן בידינו , אך הן מצויות בקבצים מדרשיים אחרים או צוטטו על ידי מחברים קדמונים אחרים . לפיכך , קשה לדעת האם לפני המחבר עמד מדרש בראשית רבה שהכיל קטעים אלה , או שציטט מן הזיכרון מקטע שהכיר ממדרש אחר אך טעה בזיהוי מקורו . 417 משׂאות , עול כבד . 418 מכתב תחיה , שער יז , עמ ' . 195 419 שעוועל טוען במבואו לפירוש רבינו בחיי כי פעמים שר ' בחיי מציין ' ובמדרש מצאתי ' , אך אין כוונתו למדרש מסוים אלא להרחבה או להשתלשלות של רעיון מן המדרש במקום אחר ( רבינו בחיי , ח "א עמ ' (; 14 ייתכן אפוא שחלק מהפסקאות אינן מובאות מדרשיות גנוזות אלא דרשנות של המחבר . 420 ראו למשל מכתב תחיה , שער ט , עמ ' 146 הערה 152 , 25 הערה . 49 421 ראו למשל שם , שער א , הערה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן