תוכן העניינים

פתח דבר 5 מכתב תחיה לר ' יהודה אבן זבארה מבוא 11 א . המחבר והחיבור ; 11 ב . עדי הנוסח ; 21 ג . השקפותיו של המחבר ; 29 ד . הערות ביבליוגרפיות 82 המהדורה 85 [ הקדמת המדפיס בד " ק ] ; 87 מבוא שערים ; 89 [ הקדמת המחבר ] ; 93 שער ראשון [ תחיית המתים מן התורה ומי הקמים בה ] ; 95 שער שני [ מצב הגוף בעת התחייה ] ; 101 שער שלישי [ מקום התחייה והיתכנותה ] ; 107 שער רביעי [ זמן תחיית המתים ] ; 112 שער חמישי [ דעת ההמון ] ; 119 שער שישי [ דעת הרמב " ם ] ; 125 שער שביעי [ דעת הרמב " ן ] ; 132 שער שמיני [ בריאת העולם ] ; 136 שער תשיעי [ בריאת האדם ] ; 143 שער עשירי [ דעת הרא " ה ] ; 153 שער אחד עשר [ בין הנבדלים לנבראים בעלי גוף ] ; 159 שער שנים עשר [ מעלת חיבור הנפש לגוף – כוח הבחירה ] ; 162 שער שלשה עשר [ עולם הנשמות ] ; 165 שער ארבעה עשר [ יום הדין הגדול ] ; 173 שער חמשה עשר [ מטרת הנחת האדם בגן עדן ] ; 179 שער ששה עשר [ חשבון הקץ – זמן קיבוץ גלויות ] ; 189 שער שבעה עשר [ הגלות האחרונה : פיזור ללא עבדות ] ; 193 [ סיומות וקולופונים ] ; 198 [ שיר מחורז ] 201 אקלידא דתחיית המתים לר ' סעדיה בן מימון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן