רשימת פרסומיו של מיכאל פייגה

– 1987 תשמ " ז - תשמ "ח א . ‘ The Movement to Stop the Withdrawal in Sinai : A Sociological ’Perspective , Journal of Applied Behavioral Science , 23 , 1 ( 1987 ) , ( pp . 73 - 88 ( with Gideon Aran – 1991 תשנ " א - תשנ "ב ב . ‘ Card Games and an Israeli Army Unit : An Interpretive Case Study ’ , Armed Forces & Society , 17 , 3 ( 1991 ) , pp . 429 - 448 ( with Eyal ( Ben - Ari – 1992 תשנ " ב - תשנ "ג ג . ‘ From Pioneer to Freier : The Changing Models of Generalized Exchange in Israel ’ , European Journal of Sociology , 33 , 2 ( 1992 ) , ( pp . 280 - 307 ( with Luis Roniger – 1993 תשנ " ג - תשנ "ד ד . ' תרבות הפראייר והזהות הישראלית ' , אלפיים , , ( 1993 ) 7 עמ ' 136 - 118 ( מובא גם בספר זה בעמ ' . ( 441 ה . ' גוש אמונים אל מול האפשרות של פינוי שטחים : אסטרטגיה של בינוי תרחיש טראומטי ' , מדינה , ממשל ויחסים בינלאומיים , , ( 1993 ) 37 עמ ' . 134 - 99 ו . ' השפעת האנטישמיות על היהודים — סקר ' , כיוונים , , ( 1993 ) 42 , 5 עמ ' . 82 - 79 – 1995 תשנ " ה - תשנ "ו ז . ' תנועות חברתיות , הגמונ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב