ציור קרבנם של אדם וחווה לאחר חטאם בשערי גן עדן מכון המקדש ©