גבולות וגדרות

העברה של הנכנס למקום המקדש שלא בטהרה : ' היה ר ' שמעון אומר : קשה טומאת המקדש וקודשיו מכל עבירות שבתורה , שכל עבירות שבתורה מתכפרות בשעיר אחד , וטומאת המקדש וקודשיו מתכפרת בשלושים ושניים שעירים ' ( תוספתא , שבועות א הלכה ג ) . הרמב " ם , שאליו מתייחסים הפוסקים בנושא , נסמך על המקורות התלמודיים ( זבחים קז , עב ) , ושב והתייחס אליהם בהלכות בית הבחירה . שם הוא דן באופן החלת הקדושה והרחבתה לבנייה חדשה בירושלים ( רמב " ם , הלכות בית הבחירה פרק ו , הלכות יא - טו ) . מתוך דיון זה עולה שאלת מקומו של המקום הקדוש על הר הבית ואופי הקדושה המוטמעת בו : אם מדובר בקדושה ראשונה ( שקידש שלמה כשבנה את בית המקדש , ואשר תוקפה הוא מכוח אמירתו ) או בקדושה שנייה ( שקידש עזרא את ארץ ישראל עם ראשית שיבת ציון מכוח ' חזקה שהחזיקו בה ' ) . זאת סוגיה הלכתית סבוכה , שיש לה השפעות על עניין תרומות ומעשרות , וממנה נגזרות גם הפסיקות ההלכתיות הנדונות בנוגע לסימון גבולות הארץ . פעילי המקדש מדגישים ומקדשים זיקה זו , ומשום כך לא ייפלא כי מחברה של האנציקלופדיה לגבולות הארץ הוא הרב ישראל אריאל , המכהן גם כראש מכון המקדש . דו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב