עברי לידר, תמונה מושלמת ,2 ,2015 תצלום צבע, 87ש78 Ivri Lider, Picture Perfect 2, 2015, color photograph, 87ש78