לוח :5 השפעת מסוגלותם העצמית של המחנכים על תפיסת התלמידים את האקלים הכיתה