לוח :4 אומדן מקדמי הרגרסיה של תפיסות המחנכים לניבוי תפיסות התלמידים