לוח :3 ממוצעים וסטיות תקן של המשתנים המנבאים (רמת המחנכים)