לוח :2 ממוצעים וסטיות תקן של המשתנים התלויים (רמת התלמיד)