לוח :1 ממוצע ציוני הכניסה במתמטיקה ובאנגלית בקרב התלמידים שלמדו בשנים 2011-2010