רשימת מקורות

אבירם , א ' ( , ( 1998 ' ילדות בחברה פוסט מודרנית ' , בתוך : י ' קדמן וג ' אפרת ( עורכים ) , זכויות הילד בישראל , קובץ מאמרים ומקורות , ירושלים : המועצה הלאומית לשלום הילד . עמ ’ . 42 - 25 אגוזי , מ ' ופוירשטיין , ר ' ( , ( 1987 ' התיאוריה של הלמידה המתווכת ומקומה בהכשרת מורים ' , דפים , , 6 עמ ' . 34 - 16 אדן , ש ' ( , ( 1971 על תוכניות הלימודים החדשות , ירושלים : מעלות ומשרד החינוך והתרבות , המרכז לתכניות לימודים . , ( תשל " ו ) , מטרות החינוך בישראל על פי חינוך ממלכתי , 1953 תל אביב : מעלות . , ( 1991 ) , פרקים בתכנון לימודים , ירושלים : משרד החינוך והתרבות , המנהל הפדגוגי , האגף לתכניות לימודים . אדר , ל ' ( , ( 1957 ' ההיקף והסיבות של עזיבת מקצוע ההוראה : סקר ומעקב ' , מגמות , ח ( , ( 2 עמ ' . 200 - 185 אוט , א ' ( , ( 1970 קידום האינטליגנציה בגיל הרך : כיצד לנצל את השנים המכריעות ? , תל אביב : לדורי . אולמי , מ ' ( , ( 1971 ' המשחק הספונטאני : מכשיר להתפתחות שכלית ' , הד הגן , לו ( א ) , עמ ' . 16 - 4 אולשטיין , ע ' ( , ( 1991 ' עברית שפה קשה גם לילדי הגן ' , הד הגן , נה , עמ ' ....  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב