הלמידה הפעילה

נרחיב להלן מעט את אשר כבר ציינו בקצרה בדברי הפתיחה של פרק זה , וייסלחו לנו אפוא חזרות אחדות על כמה מן האמירות . ' הלמידה הפעילה ' היא דגם יישומי של החינוך הפתוח והחינוך הפרוגרסיבי ( גלובמן , ; 1986 גלובמן והריסון , ; 1994 גלובמן ועירם , . ( 1999 ביסוסה הרעיוני נשען , כאמור , על שלושה מקורות : ( 1 ) מקורות פילוסופיים אידאולוגיים ( רוסו , תש " ה ; דיואי , : ( 1960 מקורות אלו כוללים אידאות על ייחודיות האדם ועל זכותו של כל יחיד ויחיד להיות חופשי ולבחור בעצמו את מציאות חייו וכן על השוויוניות כעיקרון ועל הכבוד הנחוץ לכל פרט ופרט . לפי זה , גישת הלמידה הפעילה מתבססת על ההבנה כי מקומו של הלומד במרכז תהליכי ההוראה בכיתה , וכי יש לשים דגש בחינוך דמוקרטי ; ( 2 ) מקורות פסיכולוגיים : מקורות אלו היו בעיקרם מן הזרם ההומניסטי ( פיאז ' ה , ; 1969 רוג ' רס , ; 1973 קומבס ואחרים , , ( Maslow , 1968 ; 1981 אשר תרם את רעיונותיו המרכזיים , כגון הזכות לבחירה , ההכרה העצמית , הגשמת הפוטנציאל האישי של היחיד , החשיבות של האינטראקציה בין הלומד ובין סביבתו , בעיקר הסביבה האנושית , פיתוח היחסים הבין אישיים החיובי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב