תוכן עניינים

תודות 7 פתחדבר 9 פרופ ' חגי ארליך מפתחארגונים 12 מפתאתיופיה 13 הקדמה 15 מבוא : מלחמתהאזרחיםבאתיופיה 23 רקע היסטורי : אתיופיה המודרנית 23 המהפכה : מרד סטודנטים , הפגנות ענק ותפיסת השלטון על ידי דרג 27 : EPRP תנועת האוונגרד של אתיופיה וסופה הטראגי 30 : TPLF מתנועת שחרור אתנית קטנה למפלגה השלטת באתיופיה 43 הערות מתודולוגיות 55 איתור מרואיינים וביצוע הראיונות 55 ניתוח הראיונות 57 סוגיית הייצוגיות 58 אתיופיההמהפכנית : מבטתיאורטי 61 אתניות בחברה האתיופית 61 מגדר בחברה האתיופית 69 אידיאולוגיה מהפכנית באתיופיה 74 שכחת ההיסטוריה ושוליות חברתית של יהודי אתיופיה בישראל 81 סיפוריהם האישיים של חברי המחתרות 87 סיפוריהםשלחבריםבמחתרת 88 EPRP טקלהמקונן 88 אביביטאו 100 משהבהטה 111 ממויהטיזזו 121 אוריטקלה 131 וורטאומקויה 141 גובזהאצ ' נפה 146 אדיסומאסלה 156  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ