עיטור מוט מרכבה עם ראש מדוזה (פרט), המאה ה-,2–1 ברונזה, כסף ופלדה, ,18.3ש17.9ש10.7 מוזיאון המטרופוליטן, ניו יורק Chariot pole finial with the head of Medusa )detail(, 1st-2nd century A.D. )Imperial period; Roman(, bronze, silver, and copper, 18.3ש17.9ש10.7 )The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1918 )18.75