רשימת המקורות

ארכיונים א " א = ארכיון פרטי של אריה אליאב א " ח = הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה בספרית סוראסקי , אוניברסיטת תל אביב א " ט = ארכיון הנגב ע " ש טוביהו , אוניברסיטת בן גוריון , באר שבע א " מ = ארכיון המדינה א " ס = ארכיון הסוכנות , צריפין א " ע = ארכיון העבודה , מכון לבון אצ " ה = ארכיון צה " ל וכוחות הביטחון אצ " מ = הארכיון הציוני המרכזי ראיונות אריה אליאב , 21 . 3 . 2007 חוליה מרגוליס 21 . 5 . 2006 לוי ארגוב , 11 . 12 . 2005 פיליס פלגי , 8 . 1 . 2009 עיתונים וכתבי - עת יומונים הארץ , הבקר , דבר , חרות , למרחב , מעריב , על המשמר , הצפה . כתבי עת בריאות הציבור , בתלם , מגמות , תלמים . מחקרים אבוהב , אורית , . 2010 קרוב אצל אחרים : התפתחות האנתרופולוגיה בישראל . תל אביב : רסלינג . אבנרי , אריה , . 1981 החלוצים האלמוניים . תל אביב : פלג . אבינרי , שלמה , . 1980 הרעיון הציוני לגוניו : פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית . תל אביב : עם עובד . אהרן גוטמן , מירב , . 2005 לתכנן ולחיות את עיר הלאום המודרנית : על גבולות ומגבלות האזרחות בישראל של שנות ה . 2000 עבודת דוקטור , החוג לסוציולוג...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ