תמונה .27 רבקה גובר ותלמידיה, בית הספר במרכז האזורי נהורה. אצ"מ.